Algemene Voorwaarden Van Den Ende Bezorgservice

Artikel 1 Definities
1. Gebroeders van den Ende (hierna: van den Ende bezorgservice) is een vennootschap onder
firma die zicht richt op het leveren van diverse producten, levensmiddelen en bijbehorende
diensten in de detailhandel.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de
namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de
Diensten van van den Ende bezorgservice en van den Ende bezorgservice de opdracht geeft
Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen van den Ende bezorgservice en Klant, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door van den Ende
bezorgservice en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en
diensten, onder andere inhoudende het verkopen van levensmiddelen en verhuren van
bijbehorende producten, alsmede alle andere door van den Ende bezorgservice ten behoeve
van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een
opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant
worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website
www.endelivery.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en van den Ende
bezorgservice gesloten Overeenkomsten waarbij van den Ende bezorgservice Diensten
aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met van den Ende bezorgservice overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Klant.
5. Van den Ende bezorgservice behoudt zich te allen tijde het recht om de Algemene
Voorwaarden te wijzigen en de nieuwe Algemene Voorwaarden direct op de Website te
publiceren.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels
het plaatsen van een bestelling.
3. De Klant kan tevens contact opnemen met van den Ende bezorgservice via de Website,
e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Van den Ende bezorgservice zal
met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna des gewenst een begroting
of offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt
pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
Telefonische opdrachten behoeven geen opdrachtbevestiging.
4. Als van den Ende bezorgservice een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
van den Ende bezorgservice kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van van den Ende
bezorgservice dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij van den Ende
bezorgservice deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft geen
schriftelijke aanvaarding door van den Ende bezorgservice.
7. Het is mogelijk om een overeenkomst tot stand te laten komen door middel van
voorverkoop van een product. De bestelling wordt dan bij voorbaat verwerkt. De
Overeenkomst kan worden opgeschort tot van den Ende bezorgservice het product in
voorraad heeft, of het product wordt na geleverd, of er wordt in overleg met de klant een
alternatief product geleverd.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Van den Ende bezorgservice zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk
overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Van den Ende bezorgservice heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal van den Ende bezorgservice de nodige zorgvuldigheid in
acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant
redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het
inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door van den Ende
bezorgservice worden doorbelast aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat van den Ende bezorgservice zijn Diensten tijdig en
deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij
gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant van den Ende
bezorgservice hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Van den Ende bezorgservice dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
Overeenkomst.
6. Van den Ende bezorgservice behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren. Dit kan
onder meer in geval er problemen zijn met de betaling, levering, voorraad.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen van den Ende
bezorgservice en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst
overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van van den Ende bezorgservice op en is voor de Klant geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen van den Ende bezorgservice
en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Van den Ende bezorgservice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of
de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat van den Ende bezorgservice goede grond
heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is van den Ende bezorgservice bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is van den Ende bezorgservice gerechtigd de
Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit
hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de
bestelling is mogelijk tot uiterlijk drie (3) werkdagen voor de leverdatum. Van den Ende
behoudt het recht voor om de reeds gemaakte kosten in rekening te brengen

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in een zakelijke offerte of in een factuur zijn in euro’s en exclusief
BTW, tenzij anders vermeld.
2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders
vermeld.
3. Van den Ende bezorgservice heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de
prijsopgave te herstellen.
4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving, al dan niet middels eenn directe betaallink, bij het
plaatsen van de bestelling in de webshop. Indien er expliciete toestemming is van van den
Ende bezorgservice, kan er ook op andere wijze tot betaling over worden gegaan.
5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan van den Ende bezorgservice mede te delen.
6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is
alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien van den Ende bezorgservice besluit een vordering wegens niet-betaling van één of
meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de
verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit Nederland.
2. Indien een levering kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een
passende oplossing in gezamenlijk overleg. Van den Ende bezorgservice of de Klant dient dit
binnen 24 uur na verzending of na ontvangst te melden.
3. Van den Ende bezorgservice bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Van den Ende
bezorgservice kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook
kiezen voor levering.
4. De levertermijn van van den Ende bezorgservice is afhankelijk van de bestelling. Voor
feestproducten geldt een leveringstermijn van minimaal 3 werkdagen. Voor verse producten
geldt dat indien er voor twaalf (12) uur besteld wordt op de ene werkdag, er de volgende
werkdag voor 12 (twaalf) uur geleverd wordt.

Artikel 10 Retournering
1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten geretourneerd worden binnen veertien
(14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag
wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.
Dit recht geldt niet op verse producten met een beperkte houdbaarheid en diensten met
betrekking tot catering.
2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de
aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het
ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de
verpakking te verwijderen, vraagt van den Ende bezorgservice dit dan ook na te laten.
4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van
retournering komen voor rekening van Klant.
5. Klant is gehouden het een bewijs van verzending te bewaren en te tonen indien dit door van
den Ende bezorgservice wordt opgevraagd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens
en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Van den Ende
bezorgservice is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde
bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft
verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven.
Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is van den Ende
bezorgservice nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar
genoemde termijn.
3. Van den Ende bezorgservice is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van van den Ende
bezorgservice, verleent de Klant de bevoegdheid aan van den Ende bezorgservice om, als
een door van den Ende bezorgservice ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil
beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
4. Van den Ende bezorgservice is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet
uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Van den Ende bezorgservice is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de
Website.
6. Van den Ende bezorgservice is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 12.
7. De Klant vrijwaart van den Ende bezorgservice voor aanspraken van derden, van welke aard
ook, die verband houden met de Diensten.
8. Indien van den Ende bezorgservice werkt met een natuurlijk of verse producten, is van den
Ende bezorgservice niet aansprakelijk voor schade aan de producten, indien het gaat om een
afwijking die inherent is aan het natuurlijk karakter van het product.
9. Van den Ende bezorgservice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan gehuurde
producten, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig,
onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden. De klant is zelf
verantwoordelijk voor het in de juiste staat inleveren van het gehuurde product.
10. Indien van den Ende bezorgservice aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend
aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald
of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van van den
Ende bezorgservice met betrekking tot haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van van den Ende bezorgservice is beperkt tot het door de verzekeraar
gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel
indien van den Ende bezorgservice niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het
door Klant betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake
is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van van den Ende bezorgservice.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.
14. Van den Ende bezorgservice verwijst naar de Disclaimer als vermeldt op de Website.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van van den Ende bezorgservice, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de
Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van van den Ende bezorgservice zelf
of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van van den Ende bezorgservice, brand,
overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
van den Ende bezorgservice overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen,
met daarop in mindering gebracht alle kosten die van den Ende bezorgservice heeft gemaakt
met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Van den Ende bezorgservice kan hieraan niet
worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is
ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van
de overeenkomst.

Artikel 14 Identiteit van van den Ende bezorgservice
1. Van den Ende bezorgservice is bij de KvK geregistreerd onder nummer 27223330 en draagt
btw-identificatienummer NL007057386B01. Van den Ende bezorgservice is gevestigd aan de
Industriestraat 19 (2671 CT) te Naaldwijk.
2. Van den Ende bezorgservice is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels de
Website www.endelivery.nl en telefonisch op 0174-614797.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen van den Ende bezorgservice en haar Klant is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen van den Ende bezorgservice en Klant mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag